Personuppgiftspolicy

Policy för behandling och lagring av personuppgifter.

BAKGRUND

Den 25 maj 2018 trädde EU:s Dataskyddsförordning 2016/679, även kallad GDPR i kraft (nedan ”Dataskyddsförordningen”), som ersätter den tidigare personuppgiftslagen PUL och ger dina personuppgifter ett ännu starkare skydd. Vårt företag Re:store höga kusten AB förstår vikten av sekretess och integritet för våra medlemmar m.m. och har därför en policy för vår
behandling av personuppgifter som säkerställer att Re:store höga kusten AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter när du bokar försäljningsplats hos oss i Re:stores marknadstorg eller Basar. Dessa uppgifter sparas så länge du är kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser igenom hela denna information. En personuppgift är all information som kan kopplas till dig som person, det är t.ex. namn, adress, mobilnummer, e-postadress, personnummer, bank/postgiro eller bankkonto samt fakturerings- och betalningshistorik.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

När du registrerar dig som företag eller privatperson hos oss på Re:store Höga kusten AB samlar vi in dina kontaktuppgifter för att kunna erbjuda vår service med gemensam kassa och prissättning samt utbetalningar till dig som kund. Det gör att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du är kund hos oss. Om
du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du blir kund hos oss och får ett serviceavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som serviceleverantör och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter för att:

  • Hålla ett uppdaterat kundregister
  • Administrera bokning av försäljningsplats i marknadstorg eller basar.
  • Kontakta dig som säljare i marknadstorg och basar i ärenden som rör de varor du säljer. Exempelvis vid förfrågningar från kunder.
  • Betala ut förtjänst från din försäljning.
  • Leverera webbplats (restorehk.se) för säljare och besökare.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Re:store Höga kusten AB ansvarar för behandlingen av personuppgifter enligt ovan och är därmed Personuppgiftsansvariga i Dataskyddsförordningens mening. Vi delger inga uppgifter till annan part än de som har tecknat avtal om leverans av tjänster, med undantag av myndigheter som enligt lag har rätt till sådan information. Re:store Höga kusten AB, Köpmangatan 6, organisationsnummer 559370-7473 är således Personuppgiftsansvariga för all behandling av dina personuppgifter som vi eller annat företag gör på vårt uppdrag.

Vi har ett dataskyddsombud, som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Kontaktuppgifter till dataskyddsombud: E-post: dataskydd@harnosand.se

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

Re:store anlitar underleverantörer för att kunna leverera tjänster via våra boknings-, betal- och IT-system. Ett Personuppgiftsbiträdesavtal har tecknats med varje underleverantör där all databehandling, informationssäkerhet och sekretess har reglerats mellan personuppgiftsansvarig och respektive personuppgiftsbiträde.

Har du skyddad identitet bör du inte registrera dig i vårt bokningssystem med ditt rätta namn. Prata med oss i butiken för att hitta en annan lämplig hantering.

Då våra biträden använder sig av amerikanska underbiträden kan dina personuppgifter och annan information komma att lämnas ut till myndigheter i USA.

LAGLIG GRUND

Det är Re:stores ansvar att alltid säkerställa att det finns ett ändamål och laglig grund för vår behandling av personuppgifter. Vår lagliga grund för att behandla personuppgifter baseras främst på de avtal som upprättats med dig som kund eller företagare som hyr försäljningsplats i Re:store. Denna grund för behandling av personuppgifter kvarstår så långt som avtalet
sträcker sig och för en tid därefter för att fortsatt kunna uppfylla förpliktelser som följer av avtalet eller för att exempelvis kunna avvärja sig mot krav med anledning av avtalet.

Förutom avtal som laglig grund för behandling av personuppgifter kommer Re:store på grund av tvingande lagstiftning även att behandla personuppgifter med anledning av rättsliga förpliktelser som åvilar Re:store Höga kusten AB. Detta gäller i första hand Bokföringslagen, som bl.a. kräver spårbarhet för ekonomiska transaktioner i minst 7 år.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig i ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta.

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Du kan när som helst ta del av den information som finns registrerad om dig genom att kontakta oss via info@restorehk.se.

Du kan även ansöka om att få ett registerutdrag över den information som finns lagrad om dig. Ett sådant registerutdrag kan begäras högst en gång per år och ska skriftligen begäras av Personuppgiftsansvarig, enligt ovan.

Åtgärder vid personuppgiftsincidenter

Vi på Re:store står förberedda för det fall det sker incidenter med personuppgifter. Det finns rutiner för när och vem som rapporterar sådana incidenter till Datainspektionen för att minska den skada som incidenten annars kan medföra för de registrerade. För de fallet att en incident ska rapporteras till Datainspektionen ska detta ske utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från att incidenten upptäckts. Vid en misstänkt personuppgiftsincident kontakta omedelbart Re:stores personuppgiftsansvarige, enligt ovan.

E-POST/BREV

Om du skickar e-post eller brev till Re:store AB, kan vi som kommunalt bolag1 behöva lagra och arkivera handlingar i våra diariesystem och arkiv.

 

1Re:store Höga kusten AB är ett av Invest i Härnösand AB helägt aktiebolag som ägs av Härnösands kommun.